EU:s medlemsländer – en kort historik

EU:s medlemsländer – en kort historik

Efter andra världskrigets slut är det ett krigstrött Europa som vill försöka säkra freden genom ett samarbete angående kol- och stålproduktionen. Den första bärande balken för hela EU som institution förankras år 1952 när de sex länderna Frankrike, Belgien, Västtyskland, Luxemburg, Italien och Nederländerna skapar en kol- och stålunion. Orsaken till att specifikt kol-och stålproduktionen mellan dessa länder behövde kontrolleras var den tidigare militära kapprustningen, där kol- och stål var viktiga komponenter i framställningen av vapen och ammunition. Samarbetet mellan dessa sex länder skulle kontrolleras av en överstatlig myndighet, vilket fick beteckningen EGG, den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen. Detta för att förhindra dessa länders eventuella planer på att börja en militär kapprustningen igen. Fred och handel har sedan dess präglat Europeiska Unionen och gör så fortfarande.

Europeiska Unionen har bytt namn och antalet medlemsstater som tillkommit har ökat successivt med åren. År 1967 kallas unionen EG, den Europeiska Gemenskapen. In på 1970-och 1980-talet genomgår EG stora förändringar och antalet medlemsländer ökar rejält, vilket leder till att länderna kräver ett större samarbete på flera samhällsnivåer. Demokratiseringen av EG sker år 1979 eftersom detta är första gången EU-medborgarna får rösta fram sina ledamöter i Europaparlamentet genom direkta val. Efter år 1993 kom EG att bli EU och under hela 1990-talet utvidgas EU från att ha varit 12 medlemsländer till att bli dagens 28 medlemsländer. Även den monetära unionen skapas och sjösätts år 1999 och euron blir valuta i länderna, Finland, Irland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Portugal, Spanien Italien, Österrike och Tyskland. För att lära dig mer om olika ämnen, inklusive företag och europa, besök kunskaper.com

EU:s medlemsländer 2018

När det europeiska samarbetet startade var det förmodligen få personer som ens kunde föreställa sig omfattningen, utvecklingen och organisationen kring det EU vi ser idag. De senaste länderna som ingått i den Europeiska Unionen är Bulgarien, Rumänien och Kroatien. Hela 28 medlemsstater finns år 2018 representerade i det Europeiska parlamentet i Bryssel. Frågan är vilka skyldigheter och rättigheter ett medlemskap i EU för med sig? Hur långt sträcker sig ett samarbete i frågor som rör exempelvis migration, skatt- och pensionssystem? År 2015 gick Grekland i ekonomisk bankrutt men behöll euron. Jämför man exempelvis effektivitet i de olika ländernas skattesystem och pensionssystem är skillnaderna stora. I Grekland går de flesta i pension vid 60 års ålder. I Sverige är den siffran 67 år – vilka skyldigheter och rättigheter gäller?

EU-medborgares privilegier och skyldigheter inom EU

Länder som ansluter sig till Europeiska Unionen innebär för deras medborgare att de automatiskt blir EU-medborgare, vilket innebär en rad privilegier för den enskilda individen. Du får studera, resa och arbeta fritt inom EU och ta del av andra länder utbildningssystem och arbetsmarknader. Du får rösta i val i Europaparlamentet om du är över 18 år. Du kan ta rättslig hjälp om du blivit diskriminerad eller felbehandlad genom EU:s ombudsman. Författar du ett klagomål till EU ges du möjligheten att få svar på det språket du skrev beklagandet på. En klar skyldighet är att om du skall stanna längre än tre månader i ett annat EU-land än ditt egna hemland kommer det landets myndigheter vilja att du kan dokumentera hur du ska försörja dig ekonomiskt i landet.

Medlemsstaternas privilegier och skyldigheter inom EU

Medlemsstaterna inom EU undertecknar i och med inträdet inom unionen att få ta del av EU samarbetets samt dess privilegier och skyldigheter. Samtidigt har medlemsländerna en stor nationell suveränitet i politiska frågor som rör exempelvis migration, skattesystem och pensionssystem. De medföljande privilegierna för medlemsländerna underlättar framförallt handeln inom den Europeiska Unionen och att man tar gemensamma beslut inom framförallt den europeiska jordbrukspolitiken, den ekonomiska tillväxten för regionen samt beslut i säkerhets- och miljöfrågor. Alla medlemsländer är skyldiga att betala medlemskap årligen. För Sveriges del innebär det ett belopp på mellan 29–39 miljarder per år. Medlemsbeloppen varierar från år till år beroende på EU:s budget. Största privilegiet medlemsländerna har inom EU är tullfriheten och den fria rörligheten mellan kapital, produktion och arbetskraft.

Brexit – Att gå ur EU

Verkar vara lättare att träda in i EU-samarbetet än vad det är att träda ur EU-samarbetet. Storbritannien bedriver idag handel med övriga EU-länder och denna handel står för cirka en tredjedel av den brittiska BNP: n. Medlemsländerna inom EU får inte sluta enskilda tvåpartsavtal med andra länder i världen utan EU:s godkännande. Än så länge är Storbritannien fortfarande juridiskt bundna till EU:s lagar och regler. Men de förbereder handelsavtal med exempelvis Japan och Kina när de väl är fria från EU:s globala handelshinder. Brexit kommer att ta tid. EU:s måste på ett eller annat sätt straffa Storbritannien men inte för hårt – många av de övriga europeiska länderna är beroende av handelsrelationerna med Storbritannien. För Sveriges del är Storbritannien vår fjärde största exportmarknad för varor och tredje största för tjänster.

Leave a Comment