Europarådet

Europarådet

Europarådet bildades 1949 och deras huvudsakliga arbete är att främja demokrati, rättsstatsutveckling och mänskliga rättigheter. Europarådet är en så kallad mellanstatlig samarbetsorganisation i Europa. Det finns 47 anslutna medlemsstater. Ibland förväxlas Europarådet med Europeiska rådet eller Europeiska unionens råd, men de har ingenting med dessa att göra. När Europarådet bildades hade Europa precis lämnat andra världskriget bakom sig, men istället dragits in i det kalla kriget mellan Sovjetunionen och USA. Europa var än en gång delat, och det var detta som bidrog till att Europarådet skapades. Det var Winston Churchill som gav Europa uppmaningen att enas, för att förhindra ytterligare brott mot de mänskliga rättigheterna likt andra världskriget. Det var inte första gången idén om ett Europaråd togs upp, men det var omständigheterna som gjorde tidpunkten passande.

Första steget mot bildandet av Europarådet var en kongress i Haag år 1948. Churchill var ordförande och 18 länder närvarade. Det fanns dock en stor splittring mellan länderna om hur det skulle utformas. De enskilda europeiska staterna fick ansvaret för skapandet efter kongressen. Förhandlingarna mellan länderna blev långdragna, men till slut kom en ministerkonferens till skott år 1949. Den slutade med ett avtal mellan de 10 första länderna i Europarådet där de skrev under dess stadga. Ett av de tio ursprungsländerna var Sverige. Ett fåtal länder anslöt sig också en kort tid efter inrättandet, men platser lämnades öppna för andra länder att gå med senare. Vid skapandet av Europarådet var deras största fokus mänskliga rättigheter, kultur och utbildning, sociala och juridiska samarbeten och lokalt styre.

Europarådets utveckling

Från sitt bildande har Europarådet vuxit sig mycket större. Den så kallade Europakonventionen var den första konventionen som Europarådet antog. Den handlade om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Skaparna av konventionen ville inte att ett land skulle kunna gömma sig bakom sin autonomi från yttre kontroll för att slippa ta ansvar för sina brott mot mänskliga rättigheter. Även Europadomstolen bildades när konventionen antogs, det fanns en vilja om att ha en överstatlig domstol. Efter denna första konvention har ett stort antal fler antagits, inom olika områden. Efter Europarådets skapande kom många europeiska organisationer till, vilket skapade en identitetskris för rådet. De ville hitta sin egen nisch och valde därför skyddet av mänskliga rättigheter inom både väst- och Östeuropa.

En paneuropeisk organisation

Europarådet satsade mycket på att prioritera områden som inte ingick i EU, mestadels östeuropeiska länder. De ville ha syd- och östeuropeiska länder som medlemmar så att de kunde bli en paneuropeisk organisation. De ville ha med en större del av Europa och tack vare detta blev de en sorts plattform för dialoger mellan Öst- och Västeuropa. Europarådet växte snabbt från att ha 23 medlemsländer till att ha 47 stycken. Öststater, forna sovjetstater och balkanstater gjorde att Europarådet blev den paneuropeiska organisation som de strävat efter att bli. Detta fick dock konsekvenser för Europarådet, då vissa medlemsstater har tveksamma demokratiska förhållanden och de är inte längre en organisation för bara demokratier, utan istället en skola för demokrati. Detta har lett till att Europarådet fått en del kritik.

Europarådets institutioner

När Europarådet fick sin nya inriktning skapades nya institutioner såsom Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och Venedigkommissionen. De fick även nya övervakningsfunktioner för att kunna möta sina nya uppgifter. Europadomstolens roll blev allt viktigare efter Europarådets ändring, och oftast är det Europadomstolen och inte Europarådet som allmänheten känner till. Europarådet har en hel del organ. Ett är till exempel Europarådets ministerkommitté som är deras beslutsfattande organ. En representant från varje medlemsstat ingår i kommittén. Ett annat exempel är det mest kända organet; Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det är den som ser till att medlemsstaterna efterföljer Europakonventionen. En oberoende institution inom Europarådet är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Deras uppdrag är bland annat att de ska bidra till att mänskliga rättigheter efterlevs i medlemsländerna.

Europarådets organisation och verksamhet

Europarådet har sitt säte i Strasbourg. Sekretariatet har ungefär 2100 personer anställda och de leds av en generalsekreterare. De anställda ses som internationella tjänstemän och företräder inte sina länder utan deras lojalitet är till organisationen. Förutom att arbeta för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprinciper arbetar Europarådet också för jämställdhet, skydd av barns rättigheter, avskaffandet av dödsstraff och mycket mer. Europarådet har arbetat fram många konventioner med syfte att stärka utsatta gruppers rättigheter, däribland Istanbulkonventionen som rör våld mot kvinnor, Lanzarotekonventionen mot sexuellt utnyttjande av barn och Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans. Vid internationellt samarbete mellan europeiska länder utgör Europarådet ofta det första steget, och de har satt många standarder för processer som kan komma senare.

Leave a Comment