Europeiska unionens institutioner

Europeiska unionens institutioner

EU har i dagsläget sju olika institutioner som sköter administration, domstolsärenden, lagstiftning, ekonomi, toppmöten och samarbetsärenden emellan de EU:s 28 olika medlemsstater. För att hela detta byråkratiska maskineri skall fungera behövs ansvar, uppgifter och administration fördelas. Därav har EU skapat sju olika institutioner – här arbetar tjänstemän, politiker och all övrig personal för att förverkliga EU:s målvisioner men även för att uppmärksamma och tillvarata medlemsländernas politiska intressen. Grunden för hela EU:s organisation kan sägas vila på dessa sju institutioner – vilka arbetar aktivt för att säkerställa unionens mål och intressen. Arbetet inom de sju institutionerna vill främja EU:s effektivitet, värderingar och tillhandahålla medlemsstaternas olika intressen. Inom varje del av dessa sju olika institutioner arbetar representanter från de olika medlemsländerna. Av EU:s sju institutioner har alla skilda arbetsuppgifter – dock strävar alla efter ett och samma mål. Ett enhetligt, demokratiskt och rättvist EU samarbetet emellan de olika medlemsstaterna. Tre av EU:s viktigaste institutioner kommer denna artikel klargöra.

I Belgiens huvudstad Bryssel, ligger EU-kommissionens huvudbyggnad – Berlaymont. Där arbetar cirka 3 000 tjänstemän i kontor och mötesrum. I byggnaden har EU-kommissionens ordförande sitt kontor och här återfinns även dess generaldirektorat. Arbetsuppgifter och ansvarsområden fördelas mellan de sju olika institutionerna – vilka är följande, EU-kommissionen som lämnar lagförslag, ministerrådet och Europaparlamentet tar sedan demokratiskt beslut. Europeiska rådet, här sitter medlemsländernas stats- och regeringschefer som anordnar toppmöten och bestämmer över EU:s visioner och sätter den politiska dagordningen. EU-domstolen är specifikt utformad för att döma tvistefrågor eller lagproblem som uppstår inom EU. Europeiska centralbanken kontrollerar inflationen och håller koll på EU:s gemensamma valuta, euro. Europeiska revisionsrätten skall granska samtliga av EU:s myndigheter, organisationer eller personer som hanterar eller tar emot pengar inom unionen. Revisionsrätten har det yttersta ansvaret över hur penningflödet inom unionen sker på ett rättssäkert sätt. Finner de fel eller brister skall dessa upptäckas och ansvariga skall ställas till svars inför myndigheter.

EU-kommissionen

Metaforiskt uttryck kan EU-kommissionen i Bryssel ses som hela den Europeiska unionens motor. Nya lagförslag läggs fram av EU-kommissionen och de verkställande lagarna är det även EU-kommissionen som skall kontrollera att samtliga medlemsländerna följer dem. Inom kommissionen återfinns en kommissionär, en från varje land av de 28 medlemsländerna. Viktigt att poängtera – kommissionärerna skall inte företräda sina egna länder utan kommissionärerna skall överblicka och se vad som är mest optimalt för hela EU. Vår svenska EU-kommissionär heter Cecilia Malmström. I hennes arbetsuppdrag handlar det om att ansvara över handelsfrågor i EU. Inom EU skall fri konkurrens råda mellan arbetskraft, varor och kapital och det är EU-kommissionens ansvar att denna fria konkurrens inte sätts ur spel. För att förhindra maktmissbruk, korruption och mutbrott skiftar EU-kommissionen sina medlemmar. Vart femte år utses en helt ny EU-kommission, vilket innebär 28 helt nya kommissionärer från de 28 olika medlemsstaterna som bildar en ny EU-kommission.

Ministerrådet

EU:s ministerråd inrymmer ministrar från EU-ländernas lands regeringar. Inom ministerrådet företräder ministrarna sina egna länders intressen och behov. Den absolut viktigaste uppgiften för ministerrådet i EU är att diskutera, debattera och fatta demokratiska beslut om de föreslagna lagarna som EU-kommissionen lagt fram som lagförslag. Allt som händer i EU skall stämmas av och redogöras i svensk regering och riksdag. Oavsett vilken politisk fråga det rör sig om eller vad EU-debatten handlar om. Offentlighetsprincipen gäller förstås även EU. När ministerrådet diskuterar är det förstås olika ministrar beroende på vilken sektor inom politiken som diskussionen handlar om. Handlar lagförslaget om jordbruk inom EU kommer jordbruksministrarna från de 28 olika medlemsstaterna att mötas i ministerrådet. För att ny lag skall vinna laga kraft och genomföras måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet. Utan en överenskommelse emellan dessa två parter inom EU kommer lagförslaget från EU-kommissionen helt enkel att hamna i soptunnan!

Europaparlamentet beslutar om lagar och budget

Det är röstande medborgarna i EU-länderna som genom allmänna val röstat fram de sittande ledamöterna i Europaparlamentet. Till antalet sitter 751 ledamöter i Europaparlamentet. Uppdraget för ledamöterna är att ta tillvara och representera folkets intressen och viljor. Vilket förstås stundtals kan kännas rätt avlägset – avståndet emellan folket i medlemsländerna och politikerna i Bryssel kan kännas större än vad det egentligen är. Inom Europaparlamentet ingår även en del andra arbetsuppgifter förutom att rösta och representera sin länders intressen. Inom Europarlamentet tas även beslut om EU:s budget. Europarlamentet skall även kontrollera och godkänna EU-kommissionen. I Europarlamentet finns 20 stycken svenska ledamöter representerade. Faktum är att om EU-kommissionen inte gör sitt arbete ansvarsfullt och missköter sig kan Europaparlamentet göra en omröstning och rösta bort EU-kommissionen – vilket leder till att den tvingas avgå! Om det finns ett överhuvud inom EU:s olika institutioner så är det Europaparlamentet.

Leave a Comment