Värt att veta om Europeiska Unionen

Värt att veta om Europeiska Unionen

Europeiska Unionen, eller i vardagstal EU, är en union som är fördragsbunden och består av 28 medlemsländer. Medlemsländerna är europeiska demokratier och deras överstatliga samarbete är det mest långtgående i hela världen. EU bildades 1993 och ersatte då det som kallades Europeiska Gemenskaperna (EG). När ett land går med i EU ger de frivilligt en del av sin suveränitet (den högsta politiska makten) till de sju institutioner som unionen består av. Tre av dessa institutioner är Europeiska centralbanken, Europaparlamentet och Europeiska unionens domstol. EU har ett allmänt mål enligt unionsfördraget och det är att arbeta för freden och för värden som jämlikhet och demokrati i unionen, men även för välfärden för folket i unionens länder.

EU:s ambition är att skapa ett område utan inre gränser, med frihet och säkerhet, och även en inre marknad där bland annat varor och människor kan röra sig fritt. Vidare vill de skapa en union med gemensam valuta samt med en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. EU har varit i centrum för många diskussioner och är en omtvistad fråga i en del av dess medlemsländer. EU:s kritiker menar att unionen är odemokratisk och byråkratisk, medan dess förespråkare menar att unionens samarbete är viktigt för att utveckla Europas välstånd och att de har hjälpt till att bevara freden sedan andra världskrigets slut. Europeiska Unionen fick till och med Nobels Fredspris år 2012 med en motivering som bland annat nämnde att unionen i 60 år har medverkat till mänskliga rättigheter.

Europeiska Unionens historia

Grunden till den Europeiska Unionen kom i och med etableringen av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). EKSG upprättades efter att andra världskriget tagit slut. Tanken var först att skapa en gemenskap för försvar, men det fokuset ändrades till ekonomi och energipolitik istället. 1958 bildades en ekonomisk gemenskap där marknaden var gemensam och tio år senare kom en tullunion till. Dock tog det fram till 1993 innan en fullkomlig inre marknad kom till, med fri rörlighet bland annat med varor och tjänster. Från och med 1999 tillkom en monetär politik och den gemensamma valutan euro. Den gemensamma valutan infördes i elva av medlemsstaterna, men Sverige, Danmark, Grekland och Storbritannien behöll sina gamla valutor. Första januari 2002 infördes då euromynt och eurosedlar i de elva länderna.

Europeiska Unionens utbredning och utvidgning

När Europeiska kol- och stålgemenskapen bildades år 1958 ingick endast 6 länder; Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. Det har sedan utvecklats lite i taget. I början ville dock Frankrikes president Charles de Gaulle inte utvidga gemenskapen eftersom han inte ville att Storbritannien skulle bli en medlemsstat. När han blev efterträdd ägde dock den första utvidgningen rum, och Danmark, Storbritannien och Irland blev medlemsstater år 1973. 1981 kom Grekland med, 1986 kom ytterligare två länder; Spanien och Portugal. Sverige, Finland och Österrike blev medlemmar 1995. År 2004 anslöts hela 10 länder, bland annat Malta och Polen. 2007 kom Bulgarien och Rumänien med i gemenskap och det senaste tillskottet var Kroatien 2013. Det finns en hel del länder som vill ansluta sig till Europeiska Unionen för tillfället.

Nya medlemsländer och veteran som vill utträda

Än så länge finns det fem länder som officiellt vill bli anslutna till Europeiska unionen. Dessa länder är Turkiet, Albanien, Makedonien, Serbien och Montenegro. Förhandlingarna angående medlemskap har börjat med Montenegro, Serbien och Turkiet, men de går ganska långsamt fram, speciellt för Turkiet. Det finns en hel del kriterier som måste uppfyllas för att få ansluta sig till EU. Dessa kallas Köpenhamnskriterierna och innefattar politiska, demokratiska och administrativa kriterier. Landet ska bland annat kunna garantera demokrati och mänskliga rättigheter. Marknadsekonomin ska vara välfungerande och de ska kunna klara att genomföra alla regler inom unionen. Storbritannien har anmält att de vill utträda ur unionen, då en folkomröstning visat att de brittiska väljarna inte vill ingå i Europeiska unionen längre.

Europeiska Unionens ekonomi

Europeiska Unionen är en av världens största ekonomier med en bruttonationalprodukt på 14 905 miljarder euro. Medlemsstaterna har avskaffat bland annat tullavgifter för att fritt kunna transportera varor från en medlemsstat till en annan. Euron infördes för att stärka den ekonomiska integrationen mellan medlemsstaterna. EU har dessutom en hög levnadsstandard i medlemsländer. Det finns en ganska jämn inkomstfördelning i unionen, dock skiljer det en del mellan medlemsstaterna. Ekonomin kan dock ge problem i framtiden på grund av en hög andel åldrande befolkning. Unionen har en allmän budget som finansierar deras verksamhet och en stor del av budgeten går tillbaka till medlemsländerna efter en omfördelning, för att minska de ekonomiska skillnaderna mellan medlemsstaterna. Länder med hög ekonomisk utveckling ger mer och länder med lägre ekonomisk utveckling får tillbaka mer.

Leave a Comment